ชื่อรายวิชาสังคม ป. 3 ภาคเรียนที่ 1/2552
(สังคม ป. 3)

ประวัติศาสตร์ชาติไทยสอนให้เด็กเรียนรู้ชาติไทย